top of page

Kosteusmittaukset

 

Rakenteiden kosteusmittauksia tarvitaan mm. arvioidessa mahdollisia kosteusvaurioita ja niiden laajuutta (esim. märkätilat tai keittiöt) sekä selvitettäessä betonirakenteiden päällystettävyyttä uudistuotannossa. 

Kosteusmittaukset tulisi tilata asiantuntevalta taholta joka tekee esityksen käytettävistä mittausmenetelmistä ja mittausten laajuudesta.

Pintakosteusmittaukset / kosteuskartoitus

 • Kosteuskartoituksen syynä on yleensä epäilys kosteusvauriosta, jolloin pintakosteusmittauksilla kartoitetaan mahdollisia kosteusvaurioita.

 • Kosteuskartoituksessa kiinnitetään huomiota rajatun tilan materiaalikosteuksiin.

 • Pintakosteusmittarit (pintakosteudenosoittimet) reagoivat materiaalin pinnalla / pintaosissa olevaan kosteuteen, mutta eivät pysty ilmaisemaan millä syvyydellä kosteus on.

 • Mittausmenetelmä ei ole kovin tarkka, joten ko. mittareilla saatuja tuloksia voidaan lähinnä pitää suuntaa-antavina. mikä ei riitä esim. betonin päällystyskelpoisuuden mittaamisessa.

 • Pintamittauksilla voidaan tunnistaa kohteessa kosteuseroja rakenteita rikkomatta, mutta sillä ei voida luotettavasti varmistaa rakenteen suhteellista kosteutta (%RH).

 • Pintakosteusmittauksia voidaan tehdä alustavina vaurioiden laajuutta kartoittavina toimenpiteinä esim. vesivahinkotapauksissa.

 • Ennen kuin rakenteiden korjauspäätöksiä tehdään, on vesivahingon laajuus ja syy kohonneeseen kosteuspitoisuuteen varmennettava muilla luotettavilla mittausmenetelmillä (porareikä- tai näytepalamittaus).

 • Vain aivan selkeissä tilanteissa, joissa esim. vaurion laajuus on varmuudella rajattavissa, voidaan korjaustöihin ryhtyä pintakosteusmittausten perusteella.

Rakennekosteusmittaukset betonirakenteiden sisältä

 • Rakennekosteusmittaukset suoritetaan RT 103333 ohjekortin (Betonin suhteellisen kosteuden mittaus) mukaisesti, joka on tullut voimaan 4/2021 alkaen.

 • Betonirakenteen sisältä saadaan luotettava tieto rakenteen kosteudesta suhteellisen kosteuden mittauksilla. 

 • Suhteellisen kosteuden mittauksilla tutkitaan materiaalien huokosilman kosteuspitoisuutta rakenteeseen asennetun anturin avulla.

 • Mittauksen tuloksena saadaan ko. mittauskohdassa materiaalin kosteustasapainotilaa vastaava ilman suhteellinen kosteus (%RH).

 • Pääsääntöisesti rakennekosteusmittaus suoritetaan porareikämenetelmällä, mutta mittaus voidaan suorittaa myös näytepalamittauksena esim. ulkotiloissa.

bottom of page